Декларация за политика и цели на фирмата

                                   

ДЕКЛАРАЦИЯ 

на РЪКОВОДСТВОТО на "АС - ДС" ООД 

 

Ръководството на „АС–ДС” ООД Декларира своята отговорност за поддържане, актуализиране и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление на качеството, ОС и ЗБР в съответствие с изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 в изпълнение на приетата стратегическа насоченост на фирмата и

ПОЛИТИКАТА  ПО КАЧЕСТВО, ОС и ЗБР

 • високо качество на предлаганите продукти/услуги и постигане на пълно съответствие с правните и други изисквания и с изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • оптимизиране на процесите във фирмата - за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • изграждане на взаимоотношения с клиенти и доставчици, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата;
 • наблюдение и измерване на дейностите, имащи значимо въздействие върху ОС;
 • провеждане на комплекс от дейности за опазване на ОС, които са насочени към предотвратяване на замърсяването ѝ, към нейното възстановяване, запазване за бъдещите поколения и подобряване;
 • осигуряване на достатъчна информация, обучение и наблюдение, за да могат всички служители да осъзнаят опасностите и риска в работата и отговорно и безопасно да извършват дейностите си;
 • прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове.
 • спазване на приложимите нормативни и законови изисквания към производствената дейност и съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания за околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и постоянно подобрение на ИСУ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.

На база определения контекст на организацията, определените рискове и възможности и в съответствие с Политиката по качество, ОС и ЗБР, ръководството на организацията определя своите стратегически

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО, ОС и ЗБР

 • поддържане на постоянно качество на продуктите и услугите в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите;
 • увеличаване на пазарния дял на организацията в доставката на електрически, вентилационни и климатични инсталации;
 • разширение на производството и предлагането на нови изделия и услуги с високи технически показатели и качество;
 • създаване и развитие на нови направления в инженеринговите дейности;
 • повишаване ефективността на дейностите на организацията и удовлетвореността на клиентите;
 • изучаване и спазване изискванията на правните норми по отношение на качеството, ОС и ЗБР;
 • обещаните на клиентите срокове за доставка и обслужване да бъдат спазвани;
 • подобряване качеството на ОС и поддържане на безопасна и здравословна работна среда;
 • оптимизиране на икономическите критерии в равновесие със социалните и екологични критерии;
 • стимулиране на творческата активност и повишаване квалификацията на персонала;
 • повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие.

 Ръководството на „АС-ДС” ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество на целия персонал при реализиране на Политиката и Целите по качество, ОС и ЗБР на организацията и поддържане доверието на клиентите чрез все по-обхватно, професионално и отговорно изпълнение на техните изисквания и очаквания.

 

                                                                                                                                                                  Управител:

                                                                                                                                                                                     (инж. Е. Данков)