Политика за поверителност и защита на личните данни

Информация за нас

 “АС - ДС” ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 114034519, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, бул. “Русе” № 19, ет.2 , тел: 064 802 350; e-mail: office.pl@acdc-bg.com.

“АС - ДС” ООД като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица.

 Тази информация може да се отнася до служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които “АС - ДС” ООД има връзка или, иска да установи бизнес контакт.

 Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на “АС - ДС” ООД и да са в съответствие с правните изисквания.

 І. Правно основания

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните).

 Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. “АС - ДС” ООД, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от “АС - ДС” ООД независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

 За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изискванията, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и “АС - ДС” ООД предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване.

 “АС - ДС” ООД като администратор на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в GDPR:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;
 • личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по - дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включителнозащита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 II. Цели на Политиката

Настоящата Политика цели “АС - ДС” ООД да:

 • бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
 • установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;
 • установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
 • защитава правата на персонала, клиентите и партньорите;
 • бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
 • установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
 • бъде защитен при риск от нарушения.

III. Събиране на лични данни

 Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което закупува продукти от нас; ползва предоставена от нас услуга; е наш доставчик на продукт или услуга; е наш подизпълнител; кандидатства за работна позиция при нас. Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от “АС - ДС” ООД в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със сключване на договор и/или изпълнение на задължения по сключен договор съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закон за счетоводство, Закон за задълженията и договорите, Закон за ДДС и др. и условията посочени в договорите със съответният клиент чрез хартиен носител, по електронна поща.  

         1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

 “АС - ДС” ООД  е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 114034519, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

5800 гр. Плевен

бул. “Русе” № 19, ет. 2

тел. (064) 802 350, факс: (064) 841 383

E-mail: office.pl@acdc-bg.com

         2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

В зависимост от конкретните цели и основания “АС - ДС” ООД обработва посочените по-долу данни или част от тях, самостоятелно или в комбинация помежду им:

- три имена, ЕГН, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас като физическо лице – клиент, доставчик, подизпълнител или кандидат за работа в “АС - ДС” ООД

- три имена, ЕГН, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас като физическо лице, представител на юридическо лице – клиент, доставчик или подизпълнител на “АС - ДС” ООД 

        3. Цели и правни основания за обработване на личните данни

        3.1. Обработване на данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договор за доставка на стока или услуга “АС - ДС” ООД обработва данните Ви за следните цели:

- Идентифициране на клиент/доставчик/изпълнител при: сключване, изменение и прекратяване на договор за продажба или доставка на стока/ извършване на услуги/ изпълнение на обект;

- Актуализиране на Вашите лични данни по Ваша заявка за корекция/изменение на данни;

           3.2. В изпълнение на свои законови задължения, “АС - ДС” ООД обработва данните Ви за следните цели:

- Издаване на фактури и на съпътстващи, доказващи извършената доставка/услуга/дейност, документи;

- За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

- Съгласуване на проекти;

           3.3. “АС - ДС” ООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

- Предоставяне на оферти за покупка на стоки или предоставяне на услуги в отговор на Ваше запитване

- Искане на оферта от Вас като доставчик или представител на доставчик

- Искане за извършване на контрол на параметри на работната среда от ОКС

- Заявление за участие в квалификационен курс към ЦПО

- Изпращане на куриерска пратка с документи, необходими преди, по време на или след сключване на договор

- Изпращане на куриерска пратка със стока

- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби

- Гаранционно и извънгаранционно обслужване

- Удостоверяване на Вашите или на юридическото лице, което представлявате, технически, квалификационни или икономически възможности за изпълнение на поръчка/ изпълнение на проект

- Удостоверяване на Вашето присъствие и подписване на протоколи при провеждане на изпитания, одобряване, приемане на материали и/или извършени СМР

- Разглеждане на кандидатурата Ви за заемане на свободна длъжност

          3.4. Трети лица, които може да получат личните Ви данни: 

- Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от “АС - ДС” ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава; Национална агенция по приходите; Комисия за защита на потребителите и др.

- Клиенти и/или Възложители на обществени поръчки, по които Вие сте, или юридическото лице, което представлявате/чийто служител сте, е наш подизпълнител.

- Наши клиенти, доставчици или възложители, на които ние предоставяме документи, в които вие сте предоставили лични данни, като: референции за добро изпълнение, преводи на документи от чужд език, документи доказващи технически или икономически възможности за изпълнение на поръчка.

- Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни отношения - по доставяне документи на хартиен носител и /или закупени стоки. Изпращането на документи или стока става само след изричното Ви съгласие за това

          3.5. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

-  Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за доставка на стока и/или предоставяне на Услуга, се съхраняват поне 5 години след края на срока на действие на договора и окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните с цел изпълняване на всички гаранционни и следгаранционни условия и защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор;

- Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, експедиционни бележки и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

- “АС - ДС” ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

          3.6. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от “АС - ДС” ООД

Като наш клиент/доставчик/подизпълнител и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

- Да получите достъп до личните Ви данни. Може да поискате от “АС - ДС” ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

- Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

- Да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някои от следните случаи:

 • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
 • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
 • обработването на данните е признато за незаконно;
 • националното или европейското законодателство изискват това

 - Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

 • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на “АС - ДС” ООД да провери точността на данните;
 • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
 • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че “АС - ДС” ООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

- Да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили. Пренос на данни може да бъде извършен само при съществуване на такава техническа възможност.

- Да възразите пред “АС - ДС” ООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

“АС - ДС” ООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

 - Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие

 - Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

 Политиката е одобрена от управителя на 23.05.2018 год.

 Политиката влиза в сила от: 25.05.2018 год.