Декларация за осигуряване на безпристрастност и независимост

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

НА ИНЖ.ЕМИЛ ДАНКОВ И ИНЖ.СЕВДАЛИН КЪНЧЕВ - УПРАВИТЕЛИ НА АС - ДС ООД

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ АС - ДС ООД

 

 

Декларирам, че Орган за контрол от вид С при АС – ДС ООД  е обособено и независимо звено в структура от АС – ДС ООД, и като такъв има пълна самостоятелност при извършване на контрола, регистриране на резултатите и издаване на сертификати.

Основната цел на Органа за контрол е да създава доверие у заинтересованите страни, че дейностите по извършване на контрол са в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и ръководство ILAC-P15:05/2020.

Висшето ръководство на Органа за контрол осъзнава важността на безпристрастността при изпълнение на дейностите по контрол и е ангажирано с управлението на конфликтите на интереси, като гарантира обективност за своите дейности.

В Орган за контрол от вид С непрекъснато се определят, оценяват и документират всички потенциални рискове за безпристрастността, произтичащи от дейностите на Органа за контрол или от неговите взаимовръзки, както и от взаимовръзките на неговия персонал. При определяне на рисковете за безпристрастност Органа за контрол взима под внимание взаимовръзките основани на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг, плащане на комисионни или други стимули за привличане на нови клиенти. Всеки идентифициран риск за безпристрастността се документира и се определят мерки за неговото отстраняване или намаляването му до минимум.

В качеството си на Управител на АС – ДС ООД декларира, че:

  • Персоналът на Органа за контрол не е ангажирани в никакви дейности, които биха могли да поставят под съмнение доверието в безпристрастността и независимостта на тяхната преценка в процеса на контрол;
  • Персоналът на Органа за контрол не участва в проектирането, производството, доставката, инсталирането, обслужването и поддръжката на обектите, подлежащи на контрол;
  • Персоналът на Органа за контрол не е подложен на никакъв административен, финансов или друг натиск, който да повлияе на техническите заключения на Органа за контрол и да накърни доверието в неговата безпристрастност и независимост при осъществяване на дейността му;
  • Органът за контрол не предлага плащания на комисионни и други стимули за привличане на нови клиенти;
  • Възнаграждението на лицата участващи в контролните дейности, не зависи пряко от броя на извършваните контролни дейности и в никакъв случай от резултатите от контрола;
  • отговорността за достоверността на получените резултати от контрола и издадените протоколи носят специалистите от Органа за контрол;
  • Ръководителят на Органа за контрол подписва издадените сертификати за контрол и носи цялата отговорност за дейността на Органа за контрол;
  • Персоналът на Органа за контрол гарантира безпристрастност, независимост на своите действия и конфиденциалност относно цялата информация получена или създадена в процеса на контрола;

Ръководството на Органа за контрол изисква от персонала своевременно да информират за всяка възникнала ситуация, която им е известна и може да представлява риск за тяхната безпристрастност или за дейността на Органа за контрол.

Като управител на АС – ДС ООД  декларирам, че ще осигурявам безпристрастен и независим процес на контрол, като анализирам всяка ситуация, която може да се определи като риск за безпристрастността и независимостта на действията на Органа за контрол и на неговия персонал, без да се влияя от каквито и да е интереси.

В качеството си на Управител няма да оказвам търговски, финансови и други подобни въздействия на персонала на Органа за контрол от вида С при АС – ДС ООД, които могат да повлияят върху  професионални оценки на контролираните обекти.

Органът за контрол от вида С при АС – ДС ООД може да осигури правилно разпределение на отговорностите и пълномощията във връзка с предлаганите услуги за контрол чрез документираните процедури и организационни мерки.

Отговорността за резултатите от проведения контрол и за спазване на безпристрастността, независимостта и конфиденциалността, както и за спазване на нормативните актове е изцяло на персонала и неговия ръководител.

 Персоналът, участващ в дейности по контрола, не получава възнаграждения по начин, който влияе върху резултатите от контрола.

 

 

Дата:12.10.2020 г.                             Декларатори: 1. инж. Емил Данков

                   2. инж. Севдалин Кънчев