Договор за извършване на контрол

Днес …………….год. в гр. Плевен се сключи следният споразумителен договор между                     “АС - ДС” ООД гр. Плевен със седалище и адрес на управление гр. Плевен, бул. “Русе” № 19, тел./факс 064/ 841-385, представлявано от инж. Емил Димитров Данков  - управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и от друга страна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . представлявана от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ се споразумяха за следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръчва, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга включваща :   Извършване на контрол и оценка на съответствието от Органа за контрол от вида С при АС - ДС ООД на:..................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................

2. Заплащането на извършената услуга се извършва съгласно ценоразпис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е неразделна част от настоящият договор.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща сумата при получаване на сертификата за контрол.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата периодично в срокове определени от действуващите нормативни актове.

 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи сроковете на валидност на извършеният контрол и да уведомява клиента за изтичането им.

 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши контрола съгласно действащите нормативни актове в РБългария и в обхвата на акредитацията му от ИА “БСА”.

 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме извършената съгласно договора услуга. При приемането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа същата, и ако има възражения да ги направи писмено съгласно утвърдена процедура. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не направи такива възражения, услугата се счита за приета.

8. Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 9. Възложителя е уведомен, че при поискване от страна на ИА БСА, компетентните държавни органи или компетентните обществени организации се предоставят резултатите от контрола.

10. Органът за контрол информира възложителя, ако методът за контрол, предложен от възложителя се счита за неподходящ.

11. Органът за контрол поддържа строга конфиденциалност на всички свои организационни нива по отношение на информация, получена или създадена по време на изпълнение на дейностите по контрол, а също така и информация относно клиента, получена от жалбоподател(и) или регулаторни органи, различни от клиента.

12. Възложителя е уведомен, че при поискване ще бъдат предоставени копия от организационната структура и документи доказващи юридическия статус на Органа за контрол.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 

 

УПРАВИТЕЛ:

Версия: 2

                                                                                                                              Дата: 23/09/2015