Анализ на качеството на ел. енергията в прoмишлени предприятия

- Анализ на съотношението на потребяваната активна и реактивна енергия  (cos φ)

- Изработване на инженерни решения за контролирането на  cos φ, когато това се налага (снимки ако се намерят) – по активен и капацитивен cos φ

- Изработване на бързодействащи cos φ - регулатори (теристорно управление)

- Анализ за наличие на висши хармоници и предлагане на решения за компенсирането им

- Следене за правилно разпределение на товарите по фази

- Следене на напрежение по ниво