Клиенти

Основни клиенти на фирмата са НЕК ЕАД, “CEZ България” ЕАД, БТК АД, “Палфинфер Продукционстехник България” ЕООД гр. Червен бряг, “Майр Мелнхоф Никопол” АД “Златна Панега цимент” АД, Холсим (България) АД, “Капитан Дядо Никола” АД, гр. Габрово, “ССНВС България” АД, гр. Търговище, "Тракия Глас България" ЕАД, “Берг Монтана Фитинги” АД, гр. Монтана, "Унибел" ООД, “Водстрой” АД, гр. София, "Енемона" АД гр. София, "Ултрастрой” ЕООД гр. София,  “Видима Идеал” АД, “Топлофикация - Плевен” ЕАД гр. Плевен, "Генимекс Инвест" ЕАД, “Свилоцел” ЕАД, гр. Свищов и много други, както и фирми от строителния бранш и от леката и хранително-вкусовата промишленост.

Някой от изградените от фирмата обекти са:

 “Палфинфер Продукционстехник България” ЕООД – “Изграждане на трафопост, външно ел. захранване 20 кV и цялостно ел. оборудване на разширението на завода в гр. Червен бряг”

“Берг Монтана Фитинги” АД – “Проектиране, изработване и внедряване на микропроцесорна система за  управление на индукционни пещи”

“Майр Мелнхоф Никопол” АД – “Изграждане на трафопост, външно ел. захранване 20 кV, ретрофит РУ 6 кV, цялостно изграждане на технологични линии в разширението на завода. Монтаж, настройка и поддръжка на КиП и А, Изграждане на система за дистанционна отчитане и мониторинг на разход на ел. енергия”

"Генимекс Инвест" ЕАД – “Външно ел. захранване, БКТП, Направа ГРТ и вътрешна ел. инсталация на търговски комплекс, гр. Плевен”

"Скай - К" АД, гр. Варна - Направа външно ел. захранване и ел. инсталации на "Силозно складово стопанство, ПИ 120001 в землището на с. Ветрино, обл. Варна"

“СВИЛОЦЕЛ” ЕАД, гр. Свищов – “Преоборудване на килия РП-1 и Преустройство в РП-1 Завод за целулоза, гр. Свищов”

“Капитан Дядо Никола” АД, гр. Габрово - Доставка и монтаж разпределителни табла 3х2500 кVА.

"ЕнерСис" АД,  гр. Търговище  - Доставка и монтаж на ГРТ НН 3х1250 кVА, Оборудване на килия 20 кV

“СПИ” ЕООД, гр. Кула - Изграждане на  кабелно захранване 20 кV и РУ 20 кV

ЗПК "Хан Аспарух", гр. Исперих - Електроизпълнение при изгражданее на “Складова база” за зърно от силозен тип /2 бр. Силози, с вместимост по 3565 m3 с условия за почистване, фракциониране, сушене и транспортиране на зърното, включващо Външно захранване, ел. двигателна инсталация и управление, ел. осветителна инсталация, заземителна и гръмоотводна инсталация.

“ВОДСТРОЙ” АД - Монтаж и пускане в експлоатация на инсталации за автоматизирано управление на технологичния процес в плоски складове за съхранение на зърно в обекти: Зърнобази – Първомай, Шумен, Разград

“Ултрастрой” ЕООД - Доставка, монтаж и пускане в действие на ГРТ в складове за съхранение на зърно в обект: Зърнобаза Разград

"ЕНЕМОНА" АД – клон София - Доставка и монтаж и пускане в експлоатация на ГРТ за обекти: “Инженеринг, проектиране и изпълнение, включващи проектиране и изграждане на съоръжения, проектиране, реконструкция, ремонт и привеждане на складови бази, собственост на държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство” – Зърнобаза гр. Шумен и гр. Първомай

ЕТ “АГРОЕЛИТ - МИТОВ” гр. Търговище - Външно захранване, ел. двигателна инсталация и управление, ел. осветителна инсталация, заземителна и гръмоотводна инсталация на Зърнобаза - силози”, УПИ IV, кв. 83, с. Макариополско, общ. Търговище

“КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив – преустройство на възлова станция, на територията на Каменица АД, пивоварна Плевенско пиво, ул. “Вит” № 5, гр. Плевен

"Есмос" АД гр. Левски – Изграждане на външно и вътрешно осветление на завода.

“Агрокорект” ООД, гр. Плевен – БКТП, ел.захранване 20 кV и вътрешна ел. инсталация към "Силозно стопанство", ПИ 037023 по КВС на с. Горни Дъбник

“Лидл България ЕООД Енд Ко” КД гр. София - Изграждане, оборудване и узаконяване на трафопост 20 кV за “Супермаркет”, намиращ се в УПИ-ХХХVІ-1270, кв.617а, ул. “Георги Кочев” № 4, гр. Плевен

“КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив - Подмяна на осветлението в стоманобетонни силози, на територията на Каменица АД, пивоварна “Плевенско пиво” , ул. “Втора задгарова” № 9, гр. Плевен

"Лукс инвест" ООД, гр. Габрово - Направа на ГРТ и Т1 по приложени схеми за “Супермаркет Лидл, гр. Габрово”

“Топлофикация - Плевен” ЕАД гр. Плевен - Пусково-наладъчни работи на Ко- генерираща инсталация с газова турбина 40 MW

"Българска Петролна Рафинерия" ЕООД - Събиране и обработване на данни от измервателни устройства към АСО на ДС

“Рафинерия Плама” АД – Изграждане на РУ 10 кV

“Олива” АД, гр. Кнежа - БКТП, ел. захранване 20 кV и вътрешна ел. инсталация към Зърнобаза - разширение, гр. Разград, общ. Разград, м.  “Алан гьол”

"КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & КО" КД - Външно захранване кабели 20 kV средно напрежение за ел. захранване на хипермаркет Кауфланд Плевен 2”, гр. Плевен

“Екоинвест 1” ООД, гр. София - Ел. захранване на “Вятърна електрическа централа” с. Селановци, общ. Оряхово”

ЕТ "КРАНИГЕЛ – Игнат Пеловски – Красимир Пеловски" гр. Кнежа - Външно захранване, ел. двигателна инсталация и управление, ел. осветителна инсталация, заземителна и гръмоотводна инсталация на зърнобаза, гр. Кнежа, обл. Плевен

“Нафтекс петрол” ЕООД - Реконструкция и модернизация на РУ 20 кV на "Петролна база" гр. Плевен

“Марвик – Лисово” ООД – Доставка на силово оборудване и релейни защити за фотоволтаичен парк “Марвик – Лисово”

“Бруната Солар” ЕООД – Доставка на силово оборудване и релейни защити за фотоволтаичен парк “Капатово”

“Соларпро” АД – Доставка на силово оборудване и релейни защити за Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Янково, общ. Смядово

“Соларпро” АД – Доставка на силово оборудване и релейни защити за Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Пауново, общ. Ихтиман

“СънСЪРВИЗ” ЕООД – Доставка на силово оборудване и релейни защити за Фотоволтаичен парк Садината, гр. Ихтиман

“КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив – подмяна и монтаж на Табло Марини – захранване, пулт за управление на Марини, Табло управление на бункери територията на Каменица АД, пивоварна “Плевенско пиво” , ул. “Втора задгарова” № 9, гр. Плевен

Медицински Университет Плевен – Авариен ремонт на табло НН

“Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, гр. София - Доставка и монтаж табло за управление на осветление и врати по приложена схема

 ЗПК "Хан Аспарух", гр. Исперих - Ел. двигателна инсталация и управление, ел. осветителна инсталация, заземителна и гръмоотводна инсталация на Складова база, ПИ 181009, стоп. двор № 2, гр. Исперих

“Контрагент 35” ЕООД гр. Стара Загора – Изграждане, наладка и изпитания на РУ 20 кV, ГРТ и РТ за обект “МОЛ Галерия, УПИ І – 45, 46, кв. 208а, Градински Север, гр. Стара Загора”

“Агрола” ЕООД, гр. Плевен – Изграждане БКТП, Кабел 20 кV и кабел НН на Търговско – сервизен комплекс, местността “Ватовото”, с. Ясен

"Звезда" АД, гр. Долна Митрополия -  Ел. двигателна инсталация и управление, ел. осветителна инсталация, заземителна и гръмоотводна инсталация на Разширение на складова база за зърно, гр. Долна Митрополия

"ЕнерСис" АД,  гр. Търговище - Ремонт и модернизация на изводни килии 20 kV и Система за дистанционно отчитане на енергия от релейни защити VAMP 40

“Топлофикация Русе” ЕАД - Инженеринг за проектиране, доставка и подмяна на прекъсвачи, защити и комбиниран измервателен прибор на 4 броя килии в ЗРУ 20 кV

“ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД - Проектиране, изграждане, оборудване и узаконяване на нов трафопост в ПИ с идентификатор 56722.655.245, парцел XIV, кв. 700, гр. Плевен, и кабелно отклонение за него и реконструкция на съществуващ трафопост