Декларация за политика и цели на ОК

                                   

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ

ЗА ПОЛИТИКАТА И  ЦЕЛИТЕ  ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ АС ДС ООД

 

Органът за контрол от вид С при АС - ДС ООД прилага своя документирана система за управление, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012, ръководство ILAC-P15:05/2020 и изискванията на акредитация на ИА БСА.

Политиката и свързаните с нея цели на Органа за контрол от вид С при АС ДС ООД  за осъществяване на дейността по контрол са:

 • Безпристрастност при извършване на дейностите по контрол;
 • Управление на конфликти на интереси;
 • Гарантиране на обективността на дейностите по контрол;
 • Със своята дейност по контрол да създава доверие у всички клиенти, че Органа за контрол от вид С при АС - ДС ООД удовлетворява определените изисквания;
 • Стриктно спазване на изискванията на договорите и поръчките със своите клиенти, с цел повишаване на удовлетвореността на клиентите;
 • Високо качество на извършваните дейности по контрол, като се спазват изискванията на нормативните актове и изискванията за акредитация;
 • Непрекъснато развитие на сътрудничеството ни с нашите клиенти; Процесът по извършване на услугите протича по недискриминационен начин и се осигурява равнопоставеност на всички клиенти;
 • Ефикасно управление на човешките ресурси чрез осигуряване на безопасни условия на труд, квалифициран персонал, повишаване и поддържане на квалификацията му чрез периодични обучения, недопускане на нелоялност към клиентите или органа за контрол;
 • Поддържане на коректни отношения с доставчиците на технически средства, материали и услуги;
 • Непрекъснат анализ и подобряване на системата за управление чрез регистриране и отстраняване на пропуските и незабавни коригиращи действия и планиране на превантивни действия за предотвратяване на неудовлетвореността на заинтересованите страни;
 • Спазване на ангажимента за оценяване на ефективността и пригодността на политиката по качеството чрез периодични прегледи, актуализиране и непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление, както и запазването на съответствието им със стандартите, по които са разработени, при планирани промени в тях.

В своята дейност по контрол Органа за контрол от вид С при АС - ДС ООД се ръководи от следните основни принципи:

 • Безпристрастност – контрола, който извършва  се основава на обективни доказателства и не се влияе от други интереси или заинтересовани страни;
 • Компетентност - непрекъснато поддържа и доказва компетентността на своя персонал;
 • Отговорност - носи цялата отговорност за дейностите по контрол;
 • Откритост - прави достъпна за обществото цялата информация, свързана с контрола, която не е конфиденциална;
 • Конфиденциалност - гарантира конфиденциалността, свързана с клиентите и предоставяна от тях информация;
 • Разглеждане на жалби и възражения - има създаден процес за разглеждане на жалби и възражения от клиенти и други заинтересовани страни и полага усилия за тяхното бързо разрешаване, за да се предпази от грешки и да запази доверието в извършваната дейност по контрол.

За успешното прилагане на политиката и за постигане на своите цели ръководството на органа се ангажира да:

 • Осигурява необходимите ресурси за изпълнението на своите цели;
 • Да гарантира, че политиката, целите и принципите за контрол са добре разбрани и прилагани на всички нива в органа;
 • Да прилага и усъвършенства своята система за управление, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC-P15:05/2020.

 

Ръководството и  персоналът на органа ще работят съзнателно и отговорно и със своята дейност ще допринасят за непрекъснатото подобряване на системата за управление и за успешното развитие на Органа за контрол от вида С при АС – ДС ООД.  Ръководството на органа за контрол има задължението непрекъснато да разяснява и създава условия всеки член на персонала да спазва декларираната политика по качеството и да допринася за осъществяване на целите.

 

 

Дата: 12.10.2020 г.                                                   Декларатор:.........................

                                                                         инж. Емил Мирчев – Ръководител ОКС

 

 

В качеството си на Управител поемам ангажимента и личната отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнението на поставените цели и очертаната политика по качество на  Органа за контрол от вид С при АС - ДС ООД.

 

Дата: 12.10.2020 г.                                                   Декларатор:.........................

                                                                                              / инж. Емил Данков /