Процедура за позоваване на акредитация

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА СТАТУТА НА ИА БСА КАТО СТРАНА ПО МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

  

Орган за контрол от вид С
при АС-ДС ООД
Процедура за позоваване на акредитация от ИА БСА
и за позоваване на статута на ИА БСА като страна по
многостранно споразумение

Версия:

Ревизия:

1

2

Код на документа ПР 7.4.2 Дата: 10.10.2017 г.
Утвърдил

Ръководител на Орган за контрол от вид С при АС - ДС ООД - инж. Емил Мирчев  

1. ЦЕЛ

Документиране на действията предприети от органа във връзка с  позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА и позоваване на статута на ИА БСА, в качеството й на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (EA MLA) и на Споразумението за взаимно признаване на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA).  Процедурата е актуализирана във връзка с придобиването от ИА БСА на статут на пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA) и пълноплавен член на Международния акредитационен форум (IAF).

 2. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

Ръководителят на органа отговаря за осигуряване на спазването на изискванията за позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА и  позоваване на статута на ИА БСА, в качеството й на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (EA MLA) и на Споразумението за взаимно признаване на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA).

 3. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Процедурата се позовава на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 “Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол”, ILAC P15 “Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за Акредитация на Органите за контрол”, ILAC P8 “Изисквания и насоки за използване на символи за акредитация” и BAS QR 5 “Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение”.

Употребата на позоваването на акредитацията от ИА БСА върху  сертификати за контрол  дава увереност за клиентите на Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД гр. Плевен, че органа има акредитация от ИА БСА и сертификата за контрол е издаден под акредитацията на ИА БСА като доказателство за съответствие с клаузите на стандарт  БДС EN ISO/IEC 17020:2012, както и с условията на многостранното споразумение в областта на органи за контрол, по което ИА БСА е страна.

Спазването на BAS QR 5 Правила за ползване на акредитационния символ е част от изискванията за акредитация на ИА БСА и има задължителен характер за ОКС. ОКС прави позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА и позововане на статута на ИА БСА като страна по EAMLA и като страна по ILAC MRA.

Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД, гр. Плевен не използва  акредитационният символ на ИА БСА. 

При позоваване на акредитация Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД,               гр. Плевен включва следното: регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация, както и  стандарта – БДС EN ISO/IEC 17020:2012, по който е акредитиран и позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение за органи за контрол и изглежда така: “СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ РЕГ.№ ... ОКС/....... год., Валиден до ............. год., издаден от ИА БСА, съгласно  изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, ИА БСА е страна по ЕА MLA, ИА БСА е страна по ILAC MRA”.

В случай, че статута на ИА БСА като страна по EA MLA или ILAC MRA бъде временно спрян, Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД, гр. Плевен ще постави ясен текст посочващ този факт с цел да не се подвеждат потребителите на акредитираните услуги. Заедно с позоваването следва да се използва следния текст:

“ИА БСА е с временно спрян статут като страна по многостранно споразумение EA MLA” или “ИА БСА е с временно спрян статут като страна по споразумение за взаимно признаване ILAC MRA”.

Позоваването на акредитацията от ИА БСА се използва само в издаваните от ОКС сертификати/ протоколи, които съдържат резултати от акредитираната дейност.

В сертификатите за контрол и протоколите за контрол Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД, гр. Плевен не се позовава на дейности, за които няма акредитация.

ОКС не издава сертификати/ протоколи без позоваване на акредитация, за които има предоставена акредитация от ИА БСА.

В случай на временно спряна акредитация за част от дейностите или за всички акредитирани дейности незабавно преустановява позоваването на акредитация от ИА БСА във всички документи, свързани с дейностите, които се предприемат на временно спиране на акредитацията.

При отнемане на акредитация ОКС незабавно спира използването, публикуването и разпространението на документи, съдържащи позоваване на акредитация от ИА БСА.

Клиенти на Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД, гр. Плевен могат да се позовават на акредитационния статус на органа за контрол само в техни промоционални материали при поискване на разрешение от органа и при спазване на правилата и политиката на настоящата процедура. Клиентите на Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД, гр. Плевен не трябва да използват позоваване на статута на ИА БСА като страна по съответното многостранно споразумение.

Позоваване на акредитация на ИА БСА като страна по EA MLA и/или ILAC MRA се използват върху протоколи и сертификати, когато те съдържат само резултати от дейности, които са в обхвата на акредитация на ОКС.

Тази процедура е публично достъпна и се предоставя при поискване от страна на клиента.

Сертификатът издаден от ОКС може да бъде отнет от клиента при неправомерно позоваване или неправилна употреба. В края на формуляра на сертификата за контрол е изписан текст: “Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат за контрол или на части от него освен с писменно разрешение на органа за котрол, издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба”.

Орган за контрол вида С при АС - ДС ООД, гр. Плевен се позовава на акредитация, предоставена от ИА БСА и се позовава на статута на ИА БСА, в качеството й на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (EA MLA) и на Споразумението за взаимно признаване на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA).

При всяко изменение на BAS QR 5 на ИА БСА – Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по Многостранно споразумение - Орган за контрол вида С при  АС - ДС ООД, гр. Плевен отразява промените в настоящата процедура.

 4. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Измененията на процедурата се извършват по процедура ПР 8.3.1 Управление на документи.

Архивирането на документите се извършва съгласно ПР 8.4.1  Управление на записи.

5. ПРИЛОЖИМИ  ДОКУМЕНТИ

 ФК 7.4.1.1    Сертификат за контрол