Орган за контрол

Органът за контрол е създаден през 2002 г. и  е един от първите в България. Акредитиран е от Българската служба по акредитация под номер № 27, ОКС, със заповед издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, ИА БСА е страна по ЕА MLA.

Висококвалифицираните специалисти с доказани теоретични и практически познания, както модерна апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС  ISO/IEC 17025, са предпоставка за професионалното и коректно изпълнение на нашите задължения. Орган за контрол от вид С при “АС – ДС” ООД използва съвременни методи и процедури за контрол на акредитираните параметри.

 Документи
Декларация за политика и цели  
Заявка за извършване на контрол Процедура за жалби и възражения
Обратна връзка от клиентите Формуляр за жалба/възражение

Декларация за осигуряване на безпристрастност и независимост 

 Процедура за позоваване на акредитация
                                                                 Информация за клиента на ОКС във връзка с COVID-19

 

Обхват на акредитация

Да извършва контрол на:

  •  Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:

          - Импеданс на контура “Фаза – защитен проводник”

- Защитни прекъсвачи ЗП

- Съпротивление на изолация

- Защитни заземителни уредби