Електроизграждане

- Изграждане на електропроводи и кабелни линии, трафопостове и разпределителни уредби до 110 kV 

- Изграждане на промишлени и битови силови и осветителни инсталации

- Ремонт, реконструкция и модернизация на разпределитени уредби до 110 kV

- Ретрофит на комплектни разпределителни устройства до 20 kV

- Ремонт на силови трансформатори до 110 кV

- Вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради