АС - ДС ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-1166-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077

                 

 АС - ДС ООД сключи договор BG16RFOP002-2.077-1166-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

 Наименование на проектно предложение: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 Основната цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 150 000,00лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АС - ДС ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Download attached document

« Обратно